SPORAZUM

Sporazum je dostupan na 24 jezika Unije klikom na odgovarajući link u izborniku jezika.

Glavni dio teksta Sporazuma o zdravstvenoj zaštiti radnika kroz pravilno rukovanje i korištenje kristalnog silicija i proizvoda koji ga sadrže strukturiran je na sljedeći način:

Članci 1 do 15, pojedinačno: Ciljevi, Područje primjene, Definicije, Načela, Dobre prakse, Nadgledanje, Izvještavanje i poboljšanja, Tajništvo Vijeća, Povjerljivost, Zdravstveni nadzor, Zbirka prikupljenih podataka, Trajanje- revizija, Promjena stranaka, Razno, Stupanje na snagu. Sljedeći su dokumenti uključeni kao dodaci Sporazuma:

  • Dodatak 1 Dobre prakse (Vodič dobre prakse)
  • Dodatak 2 Protokol praćenja prašine
  • Dodatak 3 Format za izvješća
  • Dodatak 4 Popis istraživačkih projekata
  • Dodatak 5 Opis industrija
  • Dodatak 6 Tajništva Vijeća
  • Dodatak 7 Postupak za usvajanje dobrih praksi
  • Dodatak 8 Protokol zdravstvenog nadzora silikoze

U temeljima Sporazuma je postupak procjene rizika od potencijalnih izloženosti udisanju kristalnog silicija na radnom mjestu, koji se mora redovito provoditi kako bi kako bi se utvrdilo koje mjere ili dobre prakse primijeniti u slučaju potrebe i kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje. Postupak procjene rizika detaljno je opisan u Dodatku I Sporazuma, u Vodiču dobre prakse.

Bilo da proizlaze iz zahtjeva za procjenu rizika, njihovih rezultata ili iz odredbi Sporazuma, određeni se broj dodatnih mjera mora primijeniti u skladu s propisima EU: praćenje izloženosti prašini, obuke i zdravstveni nadzor.

Primjena Sporazuma i dobrih praksi nadgleda se posebnom procedurom: izvješćivanje se provodi svake dvije godine (počevši od 2008.) od mjesta do europske razine sektora. Ovaj proces omogućuje bipartitnom NEPSI Vijeću koje je sastavljeno od predstavnika svake udruge potpisnice da sastavi sažetak izvješća i obavijesti EK, države članice i tijela odgovorna za zdravlje i sigurnost na primjenu Sporazuma.

Sporazum je preveden na 20 službenih jezika EU, a stupio je na snagu 6 mjeseci od dana njegova potpisivanja, 25. listopada 2006., i ostaje otvoren za potpisivanje sektorima koji se žele učlaniti u kasnijoj fazi. To je autonoman sporazum te ga stoga provode stranke potpisnice.