ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Στο άρθρο 139 της Συνθήκης της ΕΚ παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβατικών σχέσεων μεταξύ της διεύθυνσης και του εργασιακού δυναμικού και κυρίως της σύναψης Συμφωνιών Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.

Αρχικά, η ΕΚ δημιούργησε κοινές επιτροπές κοινωνικών εταίρων ως συμβουλευτικούς φορείς, επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών με σκοπό την υιοθέτηση μη δεσμευτικών ψηφισμάτων, δηλώσεων και κοινών απόψεων εντός των παραπάνω επιτροπών κοινωνικών εταίρων.

Τελικά, επιτράπηκε η παροχή νομικής ισχύος στις συμφωνίες που συνάπτονταν μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, μέσω απόφασης του Συμβουλίου και μεταφοράς τους στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους ή αυτόνομης εφαρμογής από τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές διαδικασίες και πρακτικές.