ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι υπογράφοντες της Συμφωνίας παρείχαν πληροφορίες για την εφαρμογή της στον κλάδο τους για πρώτη φορά το 2008 και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συμφωνίας που απαιτεί τη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο εγκαταστάσεων και την ενοποίησή τους πριν κοινοποιηθούν στο Συμβούλιο NEPSI.

Για αυτόν τον σκοπό, αναπτύχθηκε μια μορφή σύνταξης αναφορών η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα 3 στη Συμφωνία. Η μορφή αυτή επιτρέπει και στους 15 υπογράφοντες συνδέσμους κλάδων της ΕΕ να παρέχουν στο Συμβούλιο NEPSI ποσοτικά δεδομένα για την εφαρμογή της Συμφωνίας, αφού έχουν συλλεχθεί και ενοποιηθεί από το επίπεδο εγκαταστάσεων στο επίπεδο κλάδων της ΕΕ.

Οι ενοποιημένες αναφορές επιπέδου κλάδων ΕΕ αποτελούν τη βάση μιας Συνοπτικής αναφοράς για την εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία απευθύνεται στην ΕΚ, τα κράτη μέλη και τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια.

Για τη διευκόλυνση της υποβολής αναφορών, το Συμβούλιο NEPSI δημιούργησε ένα online σύστημα αναφορών, διασφαλίζοντας μια εναρμονισμένη διαδικασία υποβολής αναφορών και συλλογής στοιχείων και επομένως συνεκτικά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο εργαλείο ελαχιστοποιεί την προσπάθεια που απαιτείται για τη δημιουργία αναφορών καθώς και τον φόρτο εργασίας της ενοποίησης για τους κλάδους που εκπροσωπούν χιλιάδες χώρους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή των ίδιων οδηγιών και καθοδήγησης για τις αναφορές σε όλους, από τους υπογράφοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως κάθε ξεχωριστό χώρο όπου εφαρμόζεται η Συμφωνία.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Το 2007, το Συμβούλιο NEPSI αποφάσισε να εκδώσει μια Προκαταρκτική συνοπτική αναφορά για την κατάσταση της εφαρμογής του Κοινωνικού Διαλόγου για τη Συμφωνία σχετικά με την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν, εντός των υπογραφουσών βιομηχανιών, προκειμένου να διατηρηθούν οι προληπτικές προσπάθειες που ξεκίνησαν στο στάδιο της διαπραγμάτευσης για τη διασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής διάδοσης της Συμφωνίας. Έξι μήνες μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις προσπάθειες που είχαν ολοκληρωθεί με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της Συμφωνίας και της μεταφοράς της σε εθνικό επίπεδο.

Μια Επίσημη Αναφορά αυτής της προκαταρκτικής αναφοράς είναι διαθέσιμη.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2008, 2010, 2012, 2014 ΚΑΙ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τα έτη 2008, 2010, 2012, 2014 και 2016, το Συμβούλιο NEPSI υιοθέτησε τις Συνοπτικές αναφορές του για την κατάσταση εφαρμογής του Κοινωνικού Διαλόγου για τη Συμφωνία σχετικά με την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν.

Επίσημες Αναφορές αυτών των αναφορών είναι διαθέσιμες σε EN – FR – DE από τη σελίδα Έγγραφα αυτού του ιστοτόπου.

Τα παρακάτω έγγραφα καθοδήγησης για την υποβολή αναφορών και χρήση του online συστήματος, είναι διαθέσιμα από τη σελίδα Έγγραφα αυτού του ιστοτόπου:

  • Γενική καθοδήγηση: οργάνωση αναφορών, οι αρχές του συστήματος (PPT) (Ενημέρωση 2010)
  • Καθοδήγηση για συνδέσμους κλάδων ΕΕ (PPT) (Ενημέρωση 2010)
  • Καθοδήγηση για εθνικούς κλαδικούς συνδέσμους (PPT) (Ενημέρωση 2010)
  • Καθοδήγηση για εταιρείες ελέγχου (PPT)
  • Καθοδήγηση για εταιρείες (PPT) (Ενημέρωση 2010)
  • Καθοδήγηση για χώρους (PPT) (Ενημέρωση 2010)
  • ΑΓΓΛΙΚΑ PDF Καθοδήγησης για χρήστες που δεν αναφέρουν στοιχεία χώρου (Κλαδικοί σύνδεσμοι ΕΕ ή εθνικοί, Εταιρείες ελέγχου, Εταιρείες) (2012)
  • ΑΓΓΛΙΚΑ PDF Καθοδήγησης για Χώρους και Εταιρείες που αναφέρουν άμεσα στοιχεία χώρων (2012)
  • PDF Καθοδήγησης σε άλλες γλώσσες (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations