ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Συμφωνία είναι διαθέσιμη και στις 24 γλώσσες της ΕΕ, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο μενού γλωσσών.

Το βασικό κείμενο της Συμφωνίας σχετικά με την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν έχει την εξής δομή:

Άρθρα 1 έως 15, αντίστοιχα: Στόχοι, Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί, Αρχές, Καλές πρακτικές, Παρακολούθηση, Αναφορές και Βελτίωση, Συμβούλιο – Γραμματεία, Εμπιστευτικότητα, Εποπτεία Υγείας, Έρευνα – Συλλογή στοιχείων, Διάρκεια – Αναθεώρηση, Αλλαγή Συμβαλλομένων, Διάφορα, Έναρξη ισχύος. Τα παρακάτω έγγραφα περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα στη Συμφωνία:

  • Παράρτημα 1 καλές πρακτικές (Οδηγός καλών πρακτικών)
  • Παράρτημα 2 Πρωτόκολλο παρακολούθησης σκόνης
  • Παράρτημα 3 Μορφή αναφοράς
  • Παράρτημα 4 Κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων
  • Παράρτημα 5 Περιγραφές κλάδων
  • Παράρτημα 6 Το Συμβούλιο – Η Γραμματεία
  • Παράρτημα 7 Διαδικασία εφαρμογής καλών πρακτικών
  • Παράρτημα 8 Πρωτόκολλο παρακολούθησης υγείας για σιλίκωση

Στη βάση της Συμφωνίας περιέχεται μια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου για τις πιθανές εκθέσεις στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό στον χώρο εργασίας, που πρέπει να εκτελείται τακτικά με σκοπό τον καθορισμό των μέτρων ή των καλών πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζονται όταν χρειάζεται και τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης. Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Συμφωνίας, τον Οδηγό καλών πρακτικών.

Ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν από τις απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνου, τα αποτελέσματά τους ή όρους της Συμφωνίας, ένας αριθμός πρόσθετων μέτρων πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ: παρακολούθηση έκθεσης στην σκόνη, εκπαίδευση και επιτήρηση υγείας.

Η εφαρμογή της Συμφωνίας και των Καλών πρακτικών παρακολουθείται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία: αναφορές συντάσσονται κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2008) από το επίπεδο εγκαταστάσεων έως το επίπεδο ευρωπαϊκών κλάδων. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο διμερές Συμβούλιο NEPSI, το οποίο στελεχώνεται με εκπροσώπους κάθε υπογράφοντος συνδέσμου, να συντάξει μια συνοπτική αναφορά ενημέρωσης της ΕΚ, των κρατών μελών και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια, σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία μεταφράστηκε στις 20 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και εφαρμόστηκε 6 μήνες μετά την υπογραφή της, στις 25 Οκτωβρίου 2006. Παραμένει ανοιχτή προς υπογραφή από τους κλάδους που επιθυμούν να συμμετέχουν αργότερα. Πρόκειται για μια αυτόνομη συμφωνία και άρα εφαρμόζεται από τους υπογράφοντες Συμβαλλόμενους.