ΒΙΝΤΕΟ

Τα βίντεο PIMEX έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να απεικονίσουν την αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών NEPSI (βλ. κεφάλαιο Οδηγός καλών πρακτικών) στη μείωση της εργασιακής έκθεσης στην σκόνη.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

Το PIMEX (PIcture Mix Exposure) είναι μια μέθοδος παρακολούθησης έκθεσης βίντεο, που χρησιμοποιείται στις πρακτικές εργασιακής υγείας. Βασίζεται σε έναν συνδυασμό εικόνων από μια βιντεοκάμερα, που καταγράφει έναν εργάτη ο οποίος εκτελεί την εργασία του, με ταυτόχρονη μέτρηση της έκθεσης του εργάτη στην σκόνη και σύγκριση των αποτελεσμάτων εάν η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις προτεινόμενες πρακτικές της NEPSI σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πρακτική δεν μειώνει την έκθεση στην σκόνη. Βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ανάδειξη των αόρατων κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διευκόλυνση της ελάττωσής τους.

Τα βίντεο PIMEX αποτελούν ένα εξαιρετικό οπτικό εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εκπαίδευση εργατών
  • Οπτικοποίηση μεθόδου καλών πρακτικών
  • Ενημέρωση και κινητοποίηση των διευθυντών για εφαρμογή ασφαλών εργασιακών διαδικασιών ή λήψη μέτρων

Watch all videos