EKSPONERING TIL KRYSTALLINSK SILICIUMDIOXID PÅ ARBEJDSPLADSEN

Krystallinsk siliciumdioxid (SiO2) er en essentiel komponent i materialer, der finder stor udbredelse i industrien og som er nødvendige i mange produkter og objekter, der anvendes i hverdagen: det er næsten umuligt at forestille sig huse uden mursten, mørtel eller vinduer, et liv uden veje eller anden infrastruktur til transport eller uden hverdagsgenstande fremstillet af glas eller keramik.

Selv om krystallinsk siliciumdioxid er allestedsnærværende i naturen, udgør indånding af fint støv indeholdende en mængde heraf, en farerisiko på arbejdspladsen. I betragtning af at denne eksponering kan kontrolleres, er de primære industrisektorer, hvor eksponering til respirabelt krystallinsk siliciumdioxid er en mulighed, gået sammen om at udarbejde en række passende og troværdige foranstaltninger til forbedring af arbejdsforholdene.

GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG PÅVIRKNING

Den følgende tabel angiver grænseværdier for erhervsmæssig eksponering (OEL) for kvarts, cristobalit og tridymit, som aktuelt er gældende i de europæiske lande.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022