ZIŅOJUMI

Līguma parakstītāji informāciju par tā piemērošanu savos sektoros pirmoreiz sniedza 2008. gadā un kopš tā laika turpina to darīt katru otro gadu saskaņā ar līguma 7. pantu, kas paredz informāciju ievākt vietējā līmenī un to apkopot pirms nodošanas NEPSI padomei.

Šai nolūkā ir izstrādāta ziņojuma forma, kas iekļauta līgumā kā tā pielikums Nr. 3. Šī forma dod iespēju katrai no 15 parakstītājām ES sektoru asociācijām nodrošināt NEPSI padomi ar kvantitatīvajiem rādītājiem par līguma piemērošanu pēc tam, kad tie ir ievākti un apkopoti no vietējā līdz ES sektora līmenim.

Apkopotie ES sektoru līmeņa ziņojumi veido pamatu kopsavilkuma ziņojumam par līguma piemērošanu, kas tiek iesniegts EK, dalībvalstīm un par veselību un darba drošību atbildīgajām institūcijām.

Lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu, NEPSI padome ir izveidojusi tiešsaistes ziņojumu sistēmu, kas nodrošina harmonizētu ziņojumu procedūru, datu ievākšanu un līdz ar to skaidrus rezultātus. Šāds rīks minimizē noslodzi, gatavojot ziņojumus, un darba nastu sektoros, kas pārstāv tūkstošus darba vietu, un tai pašā laikā nodrošina, ka vienādi norādījumi un vadlīnijas ziņojumu sagatavošanai tiek nodrošināti visiem – no parakstītājiem Eiropas līmenī līdz katrai darba vietai, kur tiek piemērots līgums.

2007. GADA SĀKOTNĒJAIS ZIŅOJUMS PAR LĪGUMA PIEMĒROŠANU

gadā NEPSI padome nolēma izdot sākotnēju kopsavilkuma ziņojumu par Eiropas sociālā dialoga „Līguma par strādājošo veselības aizsardzību, atbilstoši rīkojoties un izmantojot kristālisko kvarcu un to saturošus produktus” piemērošanas statusu to parakstījušajās rūpniecības nozarēs, lai atbalstītu aktīvos centienus, kas tika ierosināti sarunu stadijā un nodrošinātu nekavējošu un efektīvu līguma ieviešanu. Tādējādi sešus mēnešus pēc spēkā stāšanās tika ievākta informācija par jau panāktajiem sasniegumiem virzībā uz pilnu līguma piemērošanu un tā ieviešanu nacionālajā līmenī.

Ir pieejams šī sākotnējā ziņojuma kopsavilkums.

2008., 2010., 2012., 2014. UN 2016. GADA ZIŅOJUMI PAR LĪGUMA PIEMĒROŠANU

2008., 2010., 2012., 2014. un 2016. gadā NEPSI padome pieņēma savus kopsavilkuma ziņojumus par Eiropas sociālā dialoga „Līguma par strādājošo veselības aizsardzību, atbilstoši rīkojoties un izmantojot kristālisko kvarcu un to saturošus produktus” piemērošanas statusu.

Šo ziņojumu kopsavilkumi ir pieejami angliski, franciski un vāciski šīs tīmekļa vietnes dokumentu sadaļā.

Šādi vadlīniju dokumenti par ziņojumu sastādīšanu un tiešsaistes sistēmas izmantošanu šai nolūkā ir pieejami šīs tīmekļa vietnes dokumentu sadaļā:

  • Vispārējās vadlīnijas: ziņojumu sastādīšanas organizēšana, principi, kas ir sistēmas pamatā (PPT datne) (aktualizētas 2010. gadā)
  • Vadlīnijas ES sektoru asociācijām (PPT datne) (aktualizētas 2010. gadā)
  • Vadlīnijas nacionālajām sektoru asociācijām (PPT datne) (aktualizētas 2010. gadā)
  • Vadlīnijas kontrolējošajām kompānijām (PPT datne)
  • Vadlīnijas kompānijām (PPT datne) (aktualizētas 2010. gadā)
  • Vadlīnijas darba vietām (PPT datne) (aktualizētas 2010. gadā)
  • Vadlīnijas ANGĻU VALODĀ lietotājiem, kas nesniedz ziņojumus ar datiem no darba vietām PDF datnē (ES vai nacionālās sektoru asociācijas, kontrolējošās kompānijas, kompānijas) (2012. gads)
  • Vadlīnijas ANGĻU VALODĀ darba vietām un kompānijām, kas tieši sniedz ziņojumus ar datiem no darba vietām PDF datnē (2012. gads)
  • Vadlīnijas citās valodās PDF datnēs (2012. gads)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations