LĪGUMS

Līgums ir pieejams katrā no 24 ES valodām, izvēloties atbilstošo saiti valodu izvēlnē.

Līguma par strādājošo veselības aizsardzību, atbilstoši rīkojoties un izmantojot kristālisko kvarcu un to saturošus produktus, pamatteksts ir strukturēts šādi:

1. līdz 15. pants attiecīgi: Mērķi, Darbības joma, Definīcijas, Principi, Labā prakse, Monitorings, Ziņojumi un uzlabojumi, Padome – sekretariāts, Konfidencialitāte, Veselības uzraudzība, Pētniecības datu ievākšana, Derīguma termiņš – grozījumi, Pušu maiņa, Dažādi, Spēkā stāšanās. Šādi dokumenti iekļauti kā līguma pielikumi:

  • pielikums Nr. 1 Labā prakse (Labās prakses rokasgrāmata)
  • pielikums Nr. 2 Putekļainības monitoringa protokols
  • pielikums Nr. 3 Ziņojumu forma
  • pielikums Nr. 4 Pētniecības projektu saraksts
  • pielikums Nr. 5 Rūpniecības nozaru apraksts
  • pielikums Nr. 6 Padome – sekretariāts
  • pielikums Nr. 7 Labās prakses ieviešanas procedūra
  • pielikums Nr. 8 Veselības uzraudzības protokols attiecībā uz silikozi

Līguma stūrakmens ir riska novērtēšanas procedūra attiecībā uz ieelpojamā kristāliskā kvarca ietekmi darba vietā, kas veicama regulāri, lai palīdzētu noteikt, kādi labās prakses pasākumi piemērojami, ja tas nepieciešams, un lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus. Riska novērtēšanas procedūra ir detalizēta līguma pielikumā Nr. 1 – Labās prakses rokasgrāmatā.

Atkarībā no riska novērtēšanas prasībām, tās rezultātiem vai līguma noteikumiem veicama virkne papildu pasākumu saskaņā ar ES likumdošanu – putekļu ietekmes monitorings, apmācības un veselības uzraudzība.

Līguma un labās prakses piemērošana tiek novērota saskaņā ar īpašu procedūru: ziņojumi tiek veikti katru otro gadu (sākot ar 2008. gadu) no vietējā līdz Eiropas sektora līmenim. Šis process ļauj no katras parakstītājas asociācijas veidotajai divpusējai NEPSI padomei sagatavot kopsavilkuma ziņojumu, lai par līguma piemērošanu informētu EK, dalībvalstis un par veselību un darba drošību atbildīgās institūcijas

Līgums ir pārtulkots 20 ES oficiālajās valodās, un tas stājās spēkā 6 mēnešus pēc tā parakstīšanas – 2006. gada 25. oktobrī. Tas ir atvērts parakstīšanai sektoriem, ka vēlas tam pievienoties vēlākā stadijā. Tas ir autonoms līgums, līdz ar ko to īsteno parakstītājas puses.