Nepsi

Tussen 1 september 2005 en 2 februari 2006 onderhandelden de NEPSI organisaties uit de industriële sector en hun tegenhanger vakbondsfederaties over een multi-sectorale sociale dialoog.

De Europese Commissie steunde het project en kwalificeerde het als innovatief: inderdaad, waar de overeenkomsten van de Europese sociale dialoog meestal op sectorieel als op bedrijfstakoverkoepelend niveau zijn, is dit het eerste in zijn soort. Een EG-begroting werd toegekend om de onderhandelingskosten te dekken en de Europese handelsverenigingen die nog geen lid van een comité voor sociale dialoog op EU-niveau waren, werden na een nauwkeurig onderzoek door de Commissie als subsidiabel geacht om aan deze onderhandelingen deel te nemen.

Twee werkgroepen werden opgericht voor de onderhandelingen: een Stuur-werkgroep om de overeenkomst op te stellen en politieke aspectente besprekeneneen Technische werkgroep (bestaande uit producenten en consumenten van producten en materialen die kristallijn silica bevatten) om de technische bijlagen van de overeenkomst, met name de Gids voor Goede Praktijken op te stellen. Deskundigen van de nationale gezondheidsinstituten – HSE (UK), BerufGenossenschaften (D) en Instituto Nacional de Silicosis (ES) – steunden de Technische werkgroep.

De definitieve tekst werd eenstemmig goedgekeurd door de onderhandelende partijen en de onderhandelingen werden afgesloten op 25 april 2006 met de ondertekening van de overeenkomst in aanwezigheid van commissaris Spidla.

ONDERTEKENAARS VAN DE EUROPESE INDUSTRIE BRANCHEVERENIGINGEN

 • BIBM: International Bureau for Precast Concrete /Internationaal bureau voor prefab betonindustrie/ – www.bibm.org
 • CAEF The European Foundry Association /De europese gieterij vereniging/- www.caef.org
 • CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries /Raad van europese werkgevers van metaal-, techniek- en technologie-gebaseerde industrie/ – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: The European Cement Association /De Europese Cement Vereniging/ – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: The European Ceramics Industries /De europese keramiek industrie/ – www.cerameunie.eu
 • EMO: European Mortar Industry Organization /Europese mortelindustrie organisatie/ – www.euromortar.com
 • EURIMA: European Insulation Manufacturers Association /Europese isolatie producenten vereniging/ – www.eurima.org
 • EUROMINES: European Association of Mining Industries /Europese mijnbouw vereniging/ – www.euromines.org
 • EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries /Europese en internationale federatie van natuursteen industrie/- www.euroroc.org
 • EXCA: European Expanded Clay Association /Europese geëxpandeerde klei vereniging/ – www.exca.eu
 • FEVE: European Container Glass Federation /Europese verpakkingsglas federatie/ – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (former APFE): European Glass Fibre Producers Association /Europese glasvezel producenten vereniging/- www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (former GEPVP): Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass /Europa’s fabrikanten van bouw-, automotive- en transport-glass/ – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: European Industrial Minerals Association /Europese industriële mineralen vereniging/ – www.ima-europe.eu
 • UEPG: European Aggregates Association /Europese aggregaten vereniging/ – www.uepg.eu

ONDERTEKENAARS VAN DE EUROPESE VAKBONDFEDERATIES

DE NEPSI RAAD

Iedere ondertekenaar van een Europeseindustrie brancheverenigingen vakbondsfederatie wordt vertegenwoordigd binen een tweedelige Raad samengesteld uit 30 leden, waaronder 4 voorzitters, met een gelijk aantal vertegenwoordigers uit de delegaties van de werkgevers- en werknemersorganisaties.
De NEPSI Raad is de enige besluitvormingsinstantie in het kader van de overeenkomst. Twee permanente medevoorzitters (van de producerende industrie) en twee permanente mede-ondervoorzitters (van de stroomafwaarts-verwerkende industrieën) worden onder deWerkgever en Werknemer delegaties tot voorzitters bij de vergaderingen van de NEPSIRaad benoemd.
Deze Raad is verantwoordelijk voor:

 • De toepassing en uitvoering van de overeenkomst te volgen
 • Problemen bij interpretatie en toepassing
 • Aanpassing van de Goede Praktijken
 • Communicatie met derden
 • Herziening van de tweejaarlijkse geconsolideerde verslagen van de sectoren
 • Opstellen van beknopte verslagen en samenvattingen om de twee jaar
 • De Raad neemt beslissingen bij consensus of bij een dubbele meerderheid van 75%