POROČANJE

Podpisniki sporazuma so leta 2008 prvič predložili informacije o izvajanju sporazuma v danem sektorju in od takrat naprej to počnejo vsaki dve leti, skladno z 7. členom sporazuma, ki zahteva, da se informacije zbira na deloviščih in se jih konsolidira preden se o njih poroča Svetu NEPSI.

V ta namen je bila razvita oblika poročila in je del dodatka 3 k sporazumu. Ta format vsakemu od podpisnikov 15 evropskih sektorskih združenj omogoča, da Svetu NEPSI posreduje kvantitativne podatke o izvajanju sporazuma, potem ko so ti z zbrani z delovišč in konsolidirani na ravni sektorjev EU.

Konsolidirana poročila na sektorskem nivoju EU predstavljajo osnovo zbirnega poročila, s katerim se ES, države članice in oblasti, odgovorne za zdravje in varnost, obvesti o izvajanju sporazuma.

Da bi olajšal poročanje, je Svet NEPSI zasnoval spletni sistem za poročanje, s katerim je poskrbel za usklajen postopek poročanja, zbiranje podatkov in posledično skladne rezultate. Takšen pripomoček zmanjša delo pri poročanju in delovno obremenitev glede konsolidiranja vsem sektorjem, ki predstavljajo na tisoče delovišč, in skrbi, da prejmejo enaka navodila in smernice glede poročanja prav vsi, od podpisnikov na evropskem nivoju do vsakega delovišča, ki izvaja sporazum.

PREDHODNO POROČILO O IZVAJANJU SPORAZUMA ZA LETO 2007

Leta 2007 se je Svet NEPSI odločil, da bo izdal predhodno zbirno poročilo o statusu izvajanja »sporazuma o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki« evropskega socialnega dialoga industrij podpisnic, da bi vzdrževal proaktivna prizadevanja, do katerih je prišlo v pogajalskem obdobju, s katerimi bi zagotovili takojšnjo in učinkovito razširitev sporazuma. Zato so šest mesecev po začetku veljavnosti sporazuma že zbrali informacije o doseženih prizadevanjih za popolno izvajanje sporazuma in njegov prenos na nacionalni nivo.

Na voljo je povzetek poročila tega predhodnega poročila.

POROČILA O IZVAJANJU SPORAZUMA ZA LETO 2008, 2010, 2012, 2014 IN 2016

Leta 2008, 2010, 2012, 2014 in 2016 je Svet NEPSI sprejel svoja zbirna poročila o statusu izvajanja »sporazuma o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo kristalnega kremena ter z izdelki« evropskega socialnega dialoga.

Povzetki poročil teh poročil so v EN – FR – DE na tem spletnem mestu na voljo na strani Dokumenti

Na strani Dokumenti so na tem spletnem mestu na voljo naslednji usmeritveni dokumenti glede poročanja in uporabe spletnega sistema za poročanje:

  • Splošne smernice: organiziranje poročanja, načela sistema (PPT) (posodobitev 2010)
  • Smernice za sektorska združenja EU (PPT) (posodobitev 2010)
  • Smernice za nacionalna sektorska združenja (PPT) (posodobitev 2010)
  • Smernice za nadzorna podjetja (PPT)
  • Smernice za podjetja (PPT) (posodobitev 2010)
  • Smernice za delovišča (PPT) (posodobitev 2010)
  • ANGLEŠČINA Smernice PDF za uporabnike, ki ne poročajo podatkov z delovišč (EU ali nacionalna sektorska združenja, nadzorna podjetja, podjetja) (2012)
  • ANGLEŠČINA Smernice PDF za delovišča in podjetja, ki podatke z delovišč poročajo neposredno (2012)
  • Smernice PDF v drugih jezikih (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations