Nepsi

Združenie priemyslových odvetví NEPSI a zväzy odborových organizácií zjednávali Dohodu o sociálnom dialógu medzi jednotlivými odvetviami od 1. septembra 2005 do 2. februára 2006.

Európska komisia podporila tento projekt a posúdila ho ako inovatívny: keďže sa európske dohody o sociálnom dialógu obvykle vzťahujú k jednému sektoru alebo sú uzavreté medzi jednotlivými priemyslovými odvetviami, táto je naozaj prvá svojho druhu. Z rozpočtu Európskej komisie boli vyčlenené prostriedky k pokrytiu nákladov na jednanie. Európske obchodné asociácie, ktoré ešte neboli členmi výboru pre sociálny dialóg na EU úrovni, boli po dôkladnej komisnej kontrole uznané spôsobilými k účasti na tomto jednaní.

Pre účely jednania boli vytvorené dve pracovné skupiny: prvá riadiaca pracovná skupina mala navrhnúť dohodu a diskutovať o politických aspektoch. Druhá technická pracovná skupina (zložená z výrobcov a spotrebiteľov výrobkov a materiálov obsahujúcich kryštalický kremeň), mala vypracovať technické prílohy tejto dohody, hlavne však Sprievodcu osvedčenými postupmi. Odborníci z národných zdravotných ústavov – HSE (UK), Berufsgenossenschaften (D) a Instituto Nacional de Silicosis  (ES) – podporili technickú pracovnú skupinu.

Konečný text bol jednohlasne schválený vyjednávacími stranami a jednanie tak bolo, za prítomnosti komisára Špidly, ukončené dňa 25. apríla 2006 podpisom dohody.

PODPÍSANÉ EURÓPSKE ODVETVOVÉ ZDRUŽENIA

 • BIBM: Medzinárodný úrad pre prefabrikovaný betón – www.bibm.org
 • CAEF Výbor združení európskych zlievarní – www.caef.org
 • CEEMET: Rada európskych zamestnávateľov kovopriemyslu, strojárenského priemyslu a technológií –www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Európska asociácia výrobcov cementu – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Európsky keramický zväz – www.cerameunie.eu
 • EMO: Európska organizácia výrobcov mált – www.euromortar.com
 • EURIMA: Európske združenie výrobcov izolácií – www.eurima.org
 • EUROMINES: Európska asociácia baníckeho priemyslu – www.euromines.org
 • EUROROC: Európska a medzinárodná federácia kameňo-priemyslu – www.euroroc.org
 • EXCA: Európsky zväz výrobcov ľahkého kameniva na bázi expandovaného ílu – www.exca.eu
 • FEVE: Európska federácia výrobcov obalového skla – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (bývalé APFE): Európska asociácia výrobcov sklených vlákien – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (bývalé GEPVP): Európski výrobcovia stavebného, automobilového a prepravného skla – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Európska asociácia priemyslových minerálov – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Európska asociácia výrobcov kameniva – www.uepg.eu

PODPÍSANÉ EURÓPSKE ODBOROVÉ ZVÄZY

RADA NEPSI

Každé podpísané európske odvetvové združenie a odborový zväz má zastúpenie v dvojstrannej rade zloženej z 30 členov, vrátane 4 predsedov, pričom delegácia zamestnávateľov i zamestnancov má rovnaký počet zástupcov.
Rada NEPSI je podľa tejto dohody jediným rozhodovacím orgánom. Dva permanentní spolupredsedovia (z produkčných odvetví) a dva permanentní zástupní spolupredsedovia (z odvetví následných užívateľov) sú menovaní z delegácií zamestnávateľov a zamestnancov k zasadaniu v rade NEPSI.
Rada má na starosť:

 • Následné činnosti a kontrola používania a implementácie tejto dohody
 • Výklad a použití
 • Úpravy osvedčených postupov
 • Komunikácia s tretími stranami
 • Kontrola dvojročných konsolidovaných správ z jednotlivých sektorov
 • Vypracovanie súhrnných správ a výkonných plánov každé dva roky.
 • Rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu aleebo dvojitej väčšiny 75%.