PODÁVANIE SPRÁV

Signatári dohody poskytli informácie o jej dodržovaní v rámci vlastných odvetví po prvýkrát v roku 2008 a pokračovali tak každé dva roky v súlade s článkom 7 tejto dohody, podľa ktorého musia byť informácie získané na pracovisku konsolidované a potom komunikované rade NEPSI.

Pre tento účel bol vytvorený formát výkazov, ktorý je zahrnutý v tejto dohode ako príloha 3. Tento formát umožňuje každému z 15 signatárskych európskych odvetvových združení poskytnúť rade NEPSI kvantitatívne údaje o uplatňovaní dohody potom, čo boli tieto údaje získané a konsolidované na konkrétnom pracovisku na úroveň EU sektorov.

Konsolidované správy na európskej úrovni odvetvia tvorí základ pre Súhrnnú správu o používaní dohody, ktorá bude zaslaná Európskej komisii, členským štátom a orgánom zodpovedným za bezpečnosť a ochranu zdravia.

S cieľom uľahčiť podávanie správ, vytvorila rada NEPSI internetový systém podávania správ, tak abyy bol zaistený harmonizovaný postup podávania správ, zberu dát a tým i koherentné výsledky. Taký nástroj minimalizuje úsilie pri podávaní správ a konsolidačnú záťaž pre odvetvia, ktoré predstavujú tisíce pracovísk a zaisťuje, že rovnaké pokyny a pokyny pre podávanie správ sú k dispozícii všetkým, od signatárov na európskej úrovni po každé pracovisko, ktoré túto dohodu zaviedlo.

2007 PREDBEŽNÁ SPRÁVA O POUŽÍVANÍ DOHODY

Rada NEPSI sa v roku 2007 rozhodla vydať predbežnú súhrnnú správu o uplatňovaní “Dohody o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického kremeňa a produktov, ktoré ho obsahujú“ európskeho sociálneho dialógu medzi signatárske priemyslové odvetvia, aby tak udržali aktívne úsilie započaté vo fáze vyjednávania a zaistila okamžité a efektívne rozšírenie tejto dohody. Preto, až šesť mesiacov po nadobudnutie účinnosti, viedlo toto úsilie až k plnému zavedeniu dohody a boli zozbierané jej transpozície na vnútroštátnej úrovni.

Výkonný plán tejto predbežnej správy je dostupný.

2008, 2010, 2012, 2014 A 2016 SPRÁVA O POUŽÍVANÍ DOHODY

V rokoch 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016 prijala rada NEPSI súhrnné správy o stave uplatňovania euroóskeho sociálneho dialógu “Dohody o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používánia kryštalického kremeňa a produktov, ktoré ho obsahujú”.

Výkonné plány týchto správ sú dostupné v Aj – Fj – Nj na týchto stránkach v sekcii Dokumenty

V nasledujúcich pokynoch pre podávanie správ a používaní on-line systému k tomuto účelu sú k dispozícii na týchto stránkach v sekcii Dokumenty:

  • Obecné pokyny: organizovánie podávanie správ, princípy za týmto systémom (PPT) (aktualizácia 2010)
  • Pokyny pre európske odvetvové združenia EU (PPT) (Aktualizácia 2010)
  • Pokyny pre národné odvetvové združenia EU (PPT) (Aktualizácia 2010)
  • Pokyny pre regulačné spoločnosti (PPT)
  • Pokyny pre spoločnosti (PPT) (Aktualizácia 2010)
  • Pokyny pre pracoviská (PPT) (Aktualizácia 2010)
  • Pokyny v ANGLIČTINĚ v PDF pre uživateěov, ktorí nepodávajú správy z pracovísk (EU nebo národné odvetvové združenia, regulačné spoločnosti, spoločnosti) (2012)
  • Pokyny v ANGLIČTINĚ v PDF pre pracoviská a spoločnosti, které podávájú správy priaímo z pracovísk (2012)
  • Pokyny v PDF v ostatných jazykoch (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations