DOHODA

Táto dohoda je, po kliknutí na príslušný odkaz v jazykovej ponuke, dostupná v každom z 24 jazykov Európskej únie.

Jadro znenia dohody o ochrane zdravia pracovníkov prostredníctvom správnej manipulácie a správneho používania kryštalického kremeňa a produktov, ktoré obsahujú to je štruktúrované takto:

Články 1 až 15: Ciele, rozsah, definície, zásady, osvedčené postupy, monitorovanie, podávanie správ a vylepšovanie, sekretariát rady, zachovanie mlčanlivosti, zdravotný dohľad, zber dát pre výskum, revízia časovej náročnosti, zmena zmluvných strán, rôzne, nadobudnutie platnosti. Nasledujúce dokumenty sú pripojené k tejto dohode ako prílohy:

  • Príloha 1 Osvedčené postupy (Sprievodca osvedčenými postupmi)
  • Príloha 2 Protokol monitorovania prachu
  • Príloha 3 Formát výkazov
  • Príloha 4 Zoznam výskumných projektov
  • Príloha 5 Popisy priemyselných odvetví
  • Príloha 6 Rada – sekretariát
  • Príloha 7 Postup pri úpravách osvedčených postupov
  • Príloha 8 Protokol zdravotného monitoringu silikózy

Základným kameňom tejto dohody je procedúra posúdenia rizík pri potenciálnom kontakte s dýchateľným kryštalickým kremeňom na pracovisku. Táto procedúra musí byť vykonávaná pravidelne, aby pomohla určiť, ktoré opatrenia alebo osvedčené postupy v prípade potreby aplikovať a zaistiť tak neustále zlepšovanie. Procedúra posudzovania rizík je podrobne popísaná v prílohe I tejto dohody – Sprievodca osvedčenými postupmi.

Či už vyvodzujeme príslušné dodatočné opatrenie z požiadaviek na posúdenie rizík, výsledkov posúdenia rizík alebo z ustanovení, mali by byť zavedené v súlade s európskymi predpismi. Monitorovanie kontaktu s prachom, školenie a zdravotný dohľad.

Dodržovanie tejto dohody a osvedčených postupov je sledované podľa zvláštneho postupu: Vykazovanie je vykonávané každé dva roky (počínajúc 2008) z konkrétnych miest na úroveň európskeho spoločenstva. Tento proces umožňuje dvojstrannej rade NEPSI zloženej zo zástupcov jednotlivých signatárskych asociácií, vypracovať súhrnnú správu, aby informovala Európsku komisiu, členské štáty a orgány zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia pri uplatňovaní tejto dohody.

Dohoda bola preložená do 20 úradných jazykov EU a vstúpila v platnosť 6 mesiacov po jej podpise, dňa 25. októbra 2006. Zostáva otvorená k podpisu odborom, ktoré sa chcú pripojiť k dohode v neskoršej fáze. Jedná sa o samostatnú dohodu, a preto je zavádzaná podpísanými stranami.