Nepsi

Между 1 септември 2005 г. и 2 февруари 2006 г. организациите от промишления сектор на NEPSI и техните съответстващи федерации на търговски съюзи договориха мултисекторно социално споразумение.

Европейската комисия подкрепи проекта като го квалифицира като иновативен: наистина, докато споразуменията на европейския социален диалог са обикновено секторни или междуиндустриални, това е първото по рода си. Беше отпуснат бюджет от ЕС за покриване на разходите по договарянето и европейските търговски асоциации, които още на бяха членове на комитета за социален диалог на европейско ниво бяха приети да участват в договарянето след проучване от страна на Комисията.

За целите на договарянето бяха създадени две работни групи: една управителна работна група, която да състави проект на споразумението и да дискутира политическите аспекти и една техническа работна група (съставена от производители и потребители на продукти и материали, които съдържат кристален силициев диоксид), която да състави проект на техническите анекси към Споразумението, по-специално Ръководството с добри практики. Работата на техническата работна група беше подкрепена от експерти от националните здравни институти – HSE (Великобритания), BerufGenossenschaften (Германия) и Instituto Nacional de Silicosis (Испания).

Окончателният текст беше единодушно одобрен от договарящите страни и преговорите приключиха на 25 април 2006 г. с подписването на Споразумението, в присъствието на комисар Шпидла.

ЕВРОПЕЙСКИ АСОЦИАЦИИ ОТ ПРОМИШЛЕНИЯ СЕКТОР-СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

 • BIBM: IМеждународно бюро за лети бетони – www.bibm.org
 • CAEF Европейска леярска асоциация – www.caef.org
 • CEEMET: Съвет на европейските работодатели от метална, инженерна и техонолгично-базирани промишлености – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Европейска асоциация на цимента – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Европейски керамични промишлености – www.cerameunie.eu
 • EMO: Европейска организация на производителите на хоросан – www.euromortar.com
 • EURIMA: Европейска асоциация на производителите на изолации – www.eurima.org
 • EUROMINES: Европейска асоциация на минните промишлености – www.euromines.org
 • EUROROC: Европейска и международна федерация на производителите на естествен камък – www.euroroc.org
 • EXCA: Европейска асоциация на керамзита – www.exca.eu
 • FEVE: Европейска федерация на амбалажните стъкла  – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (former APFE): Европейска асоциация на производителите на стъклени влакна – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (former GEPVP): Европейски производители на строително, автомобилно и транспортно стъкло – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Европейска асоциация на промишлените минерали – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Европейска асоциация на инертните материали – www.uepg.eu

ЕВРОПЕЙСКИ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОФСЪЮЗИ – СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

СЪВЕТЪТ НА NEPSI

Всяка страна от европейските асоциации на промишления сектор и федерацията на профсъюзите е представена в двустранен съвет, който се състои от 30 члена, включително 4 председателя, с равен брой представители на делегациите на работодателите и работниците.
Съветът на NEPSI е единственият орган с право на решения по Споразумението. Двата постоянни съпредседатели (от промишленостите-производители) и двама постоянни съпредседатели (от потребителските промишлености) се назначават от делегациите на работодателите и работниците, за да председателстват срещите на Съвета на NEPSI.
Този Съвет носи отговорност за:

 • Контрол върху прилагането и изпълнението на споразумението
 • Въпроси, свързани с интерпретиране и прилагане
 • Адаптиране на добри практики
 • Комуникация с трети страни
 • Преглед на секторни двугодишни консолидирани отчети
 • Съставяне на проекти на обобщени доклади и резюмета на всеки две години.
 • Съветът взема решения с консенсус или при двойно мнозинство от 75%.