СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Чл. 139 на Договора за ЕС осигурява възможност за работодатели и работници да сключват договорни взаимоотношения и по-специално да подписват споразумения за Европейски социален диалог.

Първоначално, от страна на ЕС са създадени съвместни комитети на социалните партньори като консултативни органи, които са позволявали взаимоотношения между европейски представители на работниците и работодателите за приемане на необвързващи споразумения, декларации и съвместни мнения в рамките на тези комитети на социалните партньори.

На края, договорените от европейските социални партньори споразумения са допуснати да имат правна сила чрез решение на Съвета и неговото транспониране в законодателството на всяка държава-членка, или в противен случай да бъде приложено автономно от социалните партньори съгласно националните процедури и практики.