СПОРАЗУМЕНИЕТО

The Agreement is available in each of the 24 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

Основният текст на Споразумението за защита здравето на работниците чрез добра обработка и използване на кристален силициев диоксид и съдържащи го продукти е структуриран както следва:

Членове от 1 до 15, съответно: Цели, Обхват, Дефиниции, Принципи, Добри практики, Мониторинг, Отчитане и усъвършенстване, Секретариат на Съвета, Поверителност, Здравен контрол, Събиране на данни за проучвания, Срок-Ревизия, Смята на страни, Други, Влизане в сила. Като анекси към Споразумението са включени следните документи:

  • Анекс 1 Добри практики (Ръководство с добри практики)
  • Анекс 2 Протокол за мониторинг на прах
  • Анекс 3 Формат за отчитане
  • Анекс 4 Списък на проекти за проучване
  • Анекс 5 Описание на промишленостите
  • Анекс 6 Съвет – Секретариат
  • Анекс 7 Процедура за адаптиране на добри практики
  • Анекс 8 Протокол за здравен контрол за силикоза

В основата на Споразумението е процедура за оценка на риска от потенциални излагания на вдишване на кристален силициев диоксид на работното място, който се извършва редовно, за да се определи кои мерки или добри практики да се приложат при необходимост и да се гарантира непрекъснато подобрение. Процедурата за оценка на риска е описана подробно в Анекс I на Споразумението – Ръководството с добри практики.

Независимо дали в резултат на изискванията от оценка на риска, техните резултати или от условията на Споразумението, в съответствие с европейското законодателство трябва да се прилагат и няколко допълнителни мерки: мониторинг на излагането на прах, обучение и здравен контрол.

Прилагането на Споразумението и добрите практики се наблюдава според специфична процедура: отчитането се извършва на всеки две години (като започва през 2008 г.) от всеки обект до ниво на европейски сектор. Този процес позволява на двустранния Съвет на NEPSI, съставен от представители на всяка от страните, да състави резюме на отчет, с който да информира ЕС, държавите-членки и властите, отговори на здравето и безопасността, относно прилагането на Споразумението.

Споразумението е преведено на 20 официални езика на ЕС и влиза в сила шест месеца след неговото подписване – на 25 октомври 2006 г. То остава отворено за подписване от сектори, които искат да се присъединят към него на по-късен етап. Споразумението е автономно и затова се прилага от страните по него.