ОТЧИТАНЕ

През 2008 г. за първи път страните по Споразумението предоставиха информация по прилагането на документа в техните сектори и продължават да правят това на всеки две години, в съответствие с член 7 на Споразумението, който изисква информацията да се събира на ниво обект и да се консолидира преди да се комуникира на Съвета на NEPSI.

За тази цел в Споразумението като Анекс 3 е разработен и включен формат за отчитане. Този формат позволява на всяка от 15-те страни – европейски секторни асоциации да предоставя на Съвета на NEPSI количествени данни по прилагането на Споразумението след като те бъдат събрани и консолидирани от всеки обект до ниво на европейски сектори.

Консолидираните отчети от европейските сектори съставляват основата за Резюмиращ отчет  за прилагането на Споразумението, който е адресиран към ЕС, държавите-членки и властите, отговорни за здравето и безопасността.

За да улесни отчитането, Съветът на NEPSI създаде онлайн система за отчитане, с която се гарантира хармонизирана процедура за отчитане, събиране на данни и следователно – кохерентни резултати. Този инструмент намалява усилията за отчитане и натоварването за консолидиране от страна на секторите, които представляват хиляди обекти и гарантират, че всички имат еднакви инструкции и указания за отчитане – от страните на европейско ниво до всеки обект, който прилага Споразумението.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО – 2007 Г.

През 2007 г. Съветът на NEPSI реши да издаде предварителен отчет за статуса на прилагане на Европейския социален диалог “Споразумение за защита здравето на работниците чрез добра обработка и използване на кристалния силициев диоксид и съдържащи го продукти” в рамките на промишленостите-страни по Споразумението, за да поддържа проактивните усилия, стартирани на етапа на договаряне и да гарантира незабавно и ефективно разпространение на Споразумението. Затова, шест месеца след влизането в сила, беше събрана информация за вече постигнатите резултати от пълното прилагане на Споразумението и неговото транспониране на национално ниво.

Можете да видите Резюме на този предварителен отчет.

ОТЧЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 2008, 2010, 2012, 2014 И 2016 Г.

През 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 г. Съветът на NEPSI прие Резюмиращи отчети за статуса на прилагане на Европейския социален диалог “Споразумение за защита здравето на работниците чрез добра обработка и използване на кристалния силициев диоксид и съдържащи го продукти”.

Резюмета на тези отчети са налични на английски, френски и немски език на страницата Документи на уебсайта

На същата страница Документи са на разположение документи с указания относно отчитането и използването на онлайн системата:

  • Общи указания: организиране на отчитане, принципи на системата (PPT) (актуализация 2010 г.)
  • Указания за европейски секторни асоциации (PPT) (актуализация 2010 г.)
  • Указания за национални секторни асоциации (PPT) (актуализация 2010 г.)
  • Указания за контролиращи компании (PPT)
  • Указания за компании (PPT) (актуализация 2010 г.)
  • Указания за обекти (PPT) (актуализация 2010 г.)
  • АНГЛ. Указания PDF за потребители, които не отчитат данни на обект (европейски или национални секторни асоциации, контролиращи компании, компании) (2012)
  • АНГЛ. Указания PDF за обекти и компании, които директно отчитат данни от обекти (2012)
  • PDF указания на други езици (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations