ИЗЛАГАНЕ НА КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД НА РАБОТНОТО МЯСТО

Кристалният силициев диоксид (SiO2) е важен компонент на материали, които имат широко използване в промишлеността и е важен в много продукти и предмети, които използваме ежедневно. Невъзможно е да си представим къщи без тухли, хоросан или прозорци, автомобили без двигатели или предни стъкла, живот без пътища или друга транспортна инфраструктура и ежедневно използвани предмети от стъкло и керамика.
Въпреки че кристалният силициев диоксид се среща навсякъде в природата, вдишването на фин прах, съдържащ част от него, може да представлява риск, който е ограничен до работното пространство. Като се има предвид, че подобно излагане може да бъде контролирано, основните промишлености, загрижени от възможното излагане на вдишване на кристален силициев диоксид се съгласиха на подходящи и правдоподобни мерки за усъвършенстване на работните условия.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ ПРИ РАБОТА

Следната таблица показва ограниченията за излагане при работа на кварц, кристобалит и тридимит, които се прилагат в Европейските държави.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022