Nepsi

NEPSI tööstusharude organisatsioonid ja asjaomased ametiühingute liidud panid vahemikus 1. septembrist 2005 kuni 2. veebruarini 2006 läbirääkimiste tulemusena paika mitut valdkonda hõlmava sotsiaaldialoogi kokkuleppe.

Projekti toetas Euroopa Komisjon, kes hindas selle uuenduslikuks: kui tavaliselt on Euroopa sotsiaaldialoogi kokkulepped valdkondlikud või tööstusharude vahelised, siis kõnealune on omalaadsete seas esimene. Läbirääkimiste kulude katmiseks võimaldati Euroopa Komisjonist eelarve ning Euroopa kutseühendusi, mis ei olnud veel sotsiaaldialoogi komisjoni liikmed ELi tasandil, loeti pärast komisjonipoolset kontrolli läbirääkimistel osalemise kõlvulisteks.

Läbirääkimisteks moodustati kaks töörühma: üks juhttöörühm kokkuleppe koostamiseks ja poliitiliste aspektide arutamiseks ning üks tehniline töörühm (koosneb kristallilist ränidioksiidi sisaldavate toodete ja materjalide tootjatest ning tarbijatest) kokkuleppe tehniliste lisade, konkreetselt heade tavade suuniste koostamiseks. Tehnilist töörühma toetasid riiklikud tervishoiuasutused – HSE (Ühendkuningriik), Berufsgenossenschaften (Saksamaa) ja Instituto Nacional de Silicosis (ES).

Läbirääkimiste pooled kinnitasid lõpliku teksti ühehäälselt ja läbirääkimised lõppesid 25. aprillil 2006 kokkuleppe allkirjastamisega volinik Spidla juuresolekul.

ALLAKIRJUTANUD EUROOPA TÖÖSTUSHARUDE ÜHENDUSED

ALLAKIRJUTANUD EUROOPA AMETIÜHINGUTE LIIDUD

NEPSI NÕUKOGU

Iga allakirjutanud Euroopa tööstusharude ühendus ja ametiühingute liit on esindatud kahepoolses nõukogus, mis koosneb 30 liikmest, sh 4 eesistujast, ning võrdsel arvul tööandjate ja töötajate delegatsioonide esindajatest.
Kokkuleppe kohaselt on NEPSI nõukogu ainus otsuseid tegev organ. NEPSI nõukogu koosolekute juhatajateks määratakse tööandjate ja töötajate delegatsioonidest kaks alalist kaaseesistujat (tootvatest tööstusharudest) ning kaks alalist ase-kaaseesistujat (tooteid allavoolu kasutatavatest tööstusharudest).
Nõukogu vastutab järgmise eest:

  • Kokkuleppe kohaldamise ja rakendamisega seotud järeltegevused
  • Tõlgendamise ja kohaldamisega seotud küsimused
  • Heade tavade kohandamine
  • Teabevahetus kolmandate isikutega
  • Ülevaade valdkondade iga kahe aasta kohta koostatavatest aruannetest
  • Koondaruannete ja kommenteeritud kokkuvõtete koostamine iga kahe aasta tagant.
  • Nõukogu teeb otsuseid konsensuse või 75% topeltenamuse alusel.