The Agreement

Kokkulepe on saadaval ELi kõigis 24 keeles, klõpsates keelemenüül vastaval lingil.

Kokkuleppe töötajate tervise kaitse tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise kaudu põhitekst on järgmise ülesehitusega:

Vastavalt artiklid 1–15: Eesmärgid, rakendusala, mõisted, põhimõtted, head tavad, jälgimine, aruandlus ja täiustamine, nõukogu-sekretariaat, konfidentsiaalsus, meditsiiniline järelevalve, uuringuandmete kogumine, kestuse muutmine, poolte muutumine, muu, jõustumine. Kokkuleppe lisad sisaldavad järgmisi dokumente:

  • Lisa 1 Heade tavad (heade tavade suunised)
  • Lisa 2 Tolmu jälgimise protokoll
  • Lisa 3 Aruandluse vorm
  • Lisa 4 Uurimisprojektide loend
  • Lisa 5 Tööstusharude kirjeldused
  • Lisa 6 Nõukogu – sekretariaat
  • Lisa 7 Heade tavade kohandamise protseduur
  • Lisa 8 Silikoosi meditsiinilise järelevalve protokoll

Kokkuleppe nurgakiviks on töökohas respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga potentsiaalse kokkupuute riski hindamise protseduur, mida tuleb sooritada korrapäraselt, et aidata selgitada välja, milliseid meetmeid või häid tavasid vajaduse korral pideva täiustamise tagamiseks kohaldada. Riskihindamisprotseduuri on kirjeldatud täpsemalt kokkuleppe lisas I, heade tavade suunised.

ELi õigusaktide kohaselt tuleb kohaldada hulka täiendavaid meetmeid, mis tulenevad kas riskihindamisnõuetest, nende tulemustest või kokkuleppe sätetest: tolmuga kokkupuute jälgimine, koolitamine ja meditsiiniline järelevalve.

Kokkuleppe ja heade tavade kohaldamist jälgitakse eriprotseduuri alusel: aruandlus toimub iga kahe aasta tagant (alates 2008. aastast) objektide tasandilt Euroopa valdkondade tasandile. Protsess võimaldab kahepoolsel NEPSI nõukogul, mis koosneb iga allakirjutanud liidu esindajatest, koostada koondaruande Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ning kokkuleppe kohaldamisel tervishoiu ja ohutuse eest vastutavate ametiasutuste teavitamiseks.

Kokkulepe tõlgiti ELi 20 ametlikku keelde ja jõustus 6 kuud pärast allkirjastamist, 25. oktoobril 2006. Selle võivad endiselt allkirjastada tööstusharud, kes soovivad liituda hiljem. Tegu on autonoomse kokkuleppega ja seega rakendavad seda sellele allakirjutanud pooled.