ARUANDLUS

Kokkuleppe allakirjutanud esitasid teavet selle kohaldamise kohta oma valdkonnas esimest korda 2008. aastal ja seejärel iga kahe aasta tagant vastavalt kokkuleppe artiklile 7, mis nõuab teabe kogumist objektide tasandil ja selle konsolideerimist enne esitamist NEPSI nõukogule.

Selleks töötati välja aruandluse vorm ja lisati kokkuleppele lisana 3. Vorm võimaldab kõigil 15 allakirjutanud ELi erialaliidul esitada NEPSI nõukogule kokkuleppe kohaldamise kohta kvantitatiivseid andmeid pärast nende kogumist ja konsolideerimist objektide tasandilt Euroopa valdkondade tasandile.

Valdkondade tasandi konsolideeritud ELi aruannetel põhineb kokkuleppe kohaldamist käsitlev koondaruanne, mis on suunatud Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ning tervishoiu ja ohutuse eest vastutavatele ametiasutustele.

Aruandluse hõlbustamiseks lõi NEPSI nõukogu veebipõhise aruandlussüsteemi, millega tagatakse ühtlustatud aruandlusprotseduur, andmete kogumine ja seega sidusad tulemused. Sellise vahendiga vähendatakse aruandlust ja konsolideerimisega seotud töökoormust valdkondades, mis esindavad tuhandeid objekte, ning tagatakse see, et aruandluse kohta antakse samad juhised ja suunised kõikidele, alates Euroopa tasandil allakirjutanutele kuni igale kokkulepet kohaldavale objektile.

2007 ESIALGNE ARUANNE KOKKULEPPE KOHALDAMISE KOHTA

aastal otsustas NEPSI nõukogu väljastada esialgse koondaruande Euroopa sotsiaaldialoogi „Kokkulepe töötajate tervise kaitse tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise kaudu“ kohaldamise oleku kohta selle allkirjastanud tööstusharudes, et jätkata läbirääkimiste etapis käivitatud ennetavaid jõupingutusi kokkuleppe vahetu ning tõhusa levitamise tagamiseks. Seega koguti kuus kuud pärast jõustumist teavet kokkuleppe täielikuks kohaldamiseks ja riiklikku õigusesse ülevõtmiseks juba tehtud jõupingutuste kohta.

Saadaval on aruande kommenteeritud kokkuvõte.

2008., 2010., 2012., 2014. JA 2016. AASTA ARUANNE KOKKULEPPE KOHALDAMISE KOHTA

2008., 2010., 2012., 2014. ja 2016. aastal võttis NEPSI nõukogu vastu koondaruanded Euroopa sotsiaaldialoogi „Kokkulepe töötajate tervise kaitse tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise kaudu“ kohaldamise oleku kohta.

Aruannete kommenteeritud kokkuvõtted on saadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles veebilehe dokumentide leheküljel.

Järgmised juhenddokumendid aruandluse ja veebipõhise süsteemi kasutamise kohta sellel otstarbel on saadaval veebilehe dokumentide leheküljel:

  • Üldised suunised: aruandluse korraldus, süsteemi põhimõtted (PPT) (uuendatud 2010)
  • Suunised ELi erialaliitudele (PPT) (uuendatud 2010)
  • Suunised riiklikele erialaliitudele (PPT) (uuendatud 2010)
  • Suunised kontrollivatele ettevõtetele (PPT)
  • Suunised ettevõtetele (PPT) (uuendatud 2010)
  • Suunised objektidele (PPT) (uuendatud 2010)
  • INGLISKEELSETE suuniste PDF kasutajatele, kes ei esita objektide kohta andmeid (ELi või riiklikud erialaliidud, kontrollivad ettevõtted, ettevõtted) (2012)
  • INGLISKEELSETE suuniste PDF objektidele ja ettevõtetele, kes esitavad objektide kohta andmeid otse (2012)
  • PDFi kujul juhendid teistes keeltes (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations