Nepsi

Organizacje sektora przemysłowego i ich odpowiednik – federacje związków zawodowych NEPSI – negocjowały wielobranżowy dialog społeczny  – Porozumienie – miedzy 1.września 2005 and 2. lutego 2006.

Komisja Europejska popierała projekt, określając go jako innowacyjny: rzeczywiście, tam, gdzie europejskie porozumienia dialogu społecznego są zwykle branżowe lub między- przemysłowe, to porozumienie jest pierwszym tego rodzaju. Budżet Rady Europy był zagwarantowany, żeby pokryć koszty negocjajcji, a europejskie stowarzyszenia handlowe, które jeszcze nie były członkami komitetu dialogu społecznego na poziomie Unii Europej- skiej, były uznawane  za spełniające niezbędne warunki do udziału w tych negocjacjach po kontroli Komisji.

Utworzono dwie grupy robocze do negocjacji: jedną z nich była Nadzorująca grupa robocza, która  miała napisać dokument Porozumienia i przedyskutować aspekty polityczne, a druga   – Techniczna grupa robocza ( utworzona z producentów i konsumentów produktów i materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną) – miała napisać aneksy techniczne do Porozumienia, w szczególności Przewodnik Dobrych Praktyk. Eksperci z narodowych instytutów zdrowia – the HSE (Zjednoczone Królestwo), BerufGenossenschaften (Niemcy)    i Instituto Nacional de Silicosis (Hiszpania) – wspierali Techniczną grupę roboczą.

Tekst końcowy został przyjęty jednogłośnie przez Strony negocjujące i negocjacje zakończyły się podpisaniem Porozumienia w dniu 25 kwietnia 2006 r., w obecności  Komisarza Spidla.

STOWARZYSZENIA SYGNATARIUSZY SEKTORÓW PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO

 • BIBM: International Bureau for Precast Concrete = Międzynarodowe Biuro do Spraw Elementów Betonowych Prefabrykowanych- www.bibm.org
 • CAEF The European Foundry Association = Europejskie Stowarzyszenie Odlewni – www.caef.org
 • CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Techno logy-Based Industries = Rada Europejskich Pracodawców w Przemysłach Bazujących na Metalach, Inżynierii i Technologiach – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: The European Cement Association = Europejskie Stowarzyszenie Cementu – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: The European Ceramics Industries = Europejskie Przemysły Wyrobów Ceramicznych – www.cerameunie.eu
 • EMO: European Mortar Industry Organization = Europejska Organizacja Przemysłu Zapraw Murarskich – www.euromortar.com
 • EURIMA: European Insulation Manufacturers Association = Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji – www.eurima.org
 • EUROMINES: European Association of Mining Industries = Europejskie Stowarzyszenie Przemysłów Górniczych – www.euromines.org
 • EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries = Europejska i Międzynarodowa Federacja Przemysłów Kamieni Naturalnych – www.euroroc.org
 • EXCA: European Expanded Clay Association = Europejskie Stowarzyszenie Gliny Ciągliwej – www.exca.eu
 • FEVE: European Container Glass Federation = Europejska Federacja Pojemników Szklanych – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (former APFE): European Glass Fibre Producers Association = Włókno Szklane Europa ( dawniej APFE) : Europejskie Stowarzyszenie Producentów Włókna Szklanego – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (former GEPVP): Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass = Szkło dla Europy (dawniej GEPVP) : Producenci Europy – Budownictwo, Szkło Motoryzacyjne i Transportowe – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: European Industrial Minerals Association = IMA – Europa : Europejskie Stowarzyszenie Kopalin Przemysłowych – www.ima-europe.eu
 • UEPG: European Aggregates Association = Europejskie Stowarzyszenie Kruszywa – www.uepg.eu

SYGNATARIUSZ EUROPEJSKIEGO  ZWIĄZKU FEDERACJI HANDLOWYCH

RADA “NEPSI”

Każdy sygnatariusz europejskiego stowarzyszenia sektora przemysłowego i federacja związków zawodowych jest reprezentowana w dwustronnej Radzie,  utworzonej z 30 Członków, łącznie z 4 przewodniczącymi, z jednakową liczbą przedstawicieli delegacji pracodawców i robotników.

Rada NEPSI jest jedynym organem wydającym decyzje pod egidą Porozumienia. Dwóch stałych i równoprawnych przewodniczących  (z  przemysłów wytwórczych) i dwóch stałych i równoprawnych  vice – przewodniczących (z  przemysłów przetwórczych) zostało mianowanych spośród delegacji Pracodawców i Pracowników, żeby przewodzić spotkaniom Rady NEPSI.
Ta Rada odpowiada za:

 • Rozpatrywanie podań i wdrażanie porozumienia
 • Sprawy interpretacji i podań
 • Adaptację Dobrych Praktyk
 • Komunikację z trzecimi stronami
 • Podsumowanie branżowych sprawozdań zbiorczych, opracowywanych co 2 lata
 • Opracowywanie podsumowań i podsumowań zarządczych co dwa lata
 • Rada podejmuje decyzje przez consensus lub uzyskanie podwójnej większości 75%.