POROZUMIENIE

The Agreement is available in each of the 24 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.Porozumienie jest dostępne w każdym z 24 języków Unii Europejskiej, po kliknięciu na właściwy link w menu językowym.

Podstawowy tekst Porozumienia NEPSI w sprawie ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które zawiera) jest podzielony jak następuje:

Artykuły od 1 do 15, odpowiednio: Cele, Zakres, Definicje, Zasady, Dobre  Praktyki, Monitoring, Składanie sprawozdań i Doskonalenie, Rada- Sekretariat, Poufność, Obserwacje zdrowia, Badania – Zbieranie danych , Okres trwania – Korekta, Zmiana Stron, Sprawy różne, Uzyskanie efektów.

Następujące dokumenty są włączone jako załączniki do Porozumienia:

  • Aneks 1 Dobre praktyki (Przewodnik Dobrych Praktyk)
  • Aneks 2 Protokół monitoringu pyłu
  • Aneks 3 Format sprawozdania
  • Aneks 4 Lista projektów badawczych
  • Aneks 5 Opisy przemysłów
  • Aneks 6 Rada – Sekretariat
  • Aneks 7 Procedura przyjęcia dobrych praktyk
  • Aneks 8 Protokół badania zdrowia pod kątem silikozy

Treść tabeli:
Przeprowadż początkową ocenę ryzyka ekspozycji na krzemionkę krystaliczną w pracy.
Wprowadź dobre praktyki.
Zorganizuj obserwację zdrowia robotników.
Zapewnij informację, instrukcję i szkolenie siły roboczej.
Obserwuj zastosowanie Porozumienia i dobrych praktyk.
Podaj sprawozdanie z zastosowania Porozumienia i dobrych praktyk.

Kamieniem węgielnym Porozumienia jest procedura oceny ryzyka potencjalnego wystawienia na respirabilną krzemionkę krystaliczną w miejscu pracy, która musi być dokonywana systematycznie, żeby pomogła określić, jakie środki lub dobre praktyki należy zastosować, jeśli to jest konieczne, żeby zapewnić ciągłe doskonalenie. Procedura oceny ryzyka jest uszczegółowiona w Aneksie I do Porozumienia, Przewodniku Dobrych Praktyk.

Czy czerpać z wymagań oceny ryzyka, ich rezultatów , czy też z warunków Porozumienia,  kilka dodatkowych środków powinno być zastosowanych w zgodzie z prawodawstwem Unii Europejskiej: monitoring ekspozycji na pył, szkolenie, i obserwacja zdrowia.

Zastosowanie Porozumienia i Dobrych Praktyk jest monitorowane zgodnie ze specyficzną procedurą : co dwa lata podaje się sprawozdania (zaczynając od 2008), z miejsca do poziomu europejskiego sektora. Ten proces pozwala dwuczęściowej Radzie NEPSI, składającej się  z przedstawicieli każdego stowarzyszenia – sygnatariusza, opracować sprawozdanie  w celu poinformmowania Rady Europy, Państw członkowskich iwładz, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo przy wprowa-dzaniu Porozumienia.

Porozumienie zostało przetłumaczone na 20 języków oficjalnych Unii Europejskiej i weszło w życie 6 miesięcy po jego podpisaniu, w dniu 25 października 2006. Pozostaje ono otwarte do podpisania przez branże, które chcą przyłączyć się na późniejszym etapie. Jest to autonomiczne Porozumienie, stąd jest wprowadzane przez Strony podpisujące.