DIALOG SPOŁECZNY

Paragraf 139 Traktatu Unii Europejskiej zapewnia możliwość wchodzenia w związki, wynikające z umowy, między kierownictwem i pracownikami oraz w szczególności podpisywania Porozumień Europejskiego Dialogu Społecznego.

Początkowo były zakładane przez Radę Europy wielostronne komitety partnerów społecz- nych, funkcjonujące jako organa konsultanckie, pozwalające na to, by stosunki między europejskimi przedstawicielami robotników i pracodawców mogły przyjmować niezobo- wiązujące decyzje, deklaracje i różnorodne opinie wewnątrz tych komitetów partnerów socjalnych.

Ostatecznie porozumienia, wynegocjowane pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi, otrzymały zezwolenie na otrzymanie mocy prawnej poprzez decyzję Rady i jej przeniesienie do systemu prawnego każdego Państwa Członkowskiego, lub inaczej mogły zostać wprowadzone autonomicznie przez partnerów społecznych, zgodnie z narodowymi procedurami i praktykami.