Nepsi

Mellan den 1 september 2005 och 2 februari 2006 förhandlade organisationerna inom NEPSI-industrisektorerna, och deras motpart fackföreningarna, fram ett avtal om social dialog för många sektorer samtidigt.

Europeiska kommissionen stödde projektet och framhöll det som nyskapande, och även om europeiska avtal om social dialog numera brukar vara sektors- eller branschövergripande, så är detta det första i sitt slag. Det beviljades en EU-budget för att täcka kostnaderna för förhandlingen, och de europeiska fackföreningar som ännu inte var medlemmar i någon kommitté för social dialog på EU-nivå sågs som behöriga att delta i denna förhandling efter att ha granskats av kommissionen.

Två arbetsgrupper inrättades för förhandlingen: en styrarbetsgrupp som skulle ta fram utkastet till överenskommelsen och diskutera politiska aspekter, och en teknisk arbetsgrupp (bestående av tillverkare och konsumenter av produkter och material som innehåller kristallin kvarts) som skulle utforma de tekniska bilagorna till överenskommelsen, i synnerhet vägledningen till god praxis. Experter från nationella hälsoinstitutioner – brittiska HSE, tyska BerufGenossenschaften och spanska Instituto Nacional de Silicosis – understödde den tekniska arbetsgruppen.

Den slutliga texten godkändes enhälligt av de förhandlande parterna och förhandlingarna avslutades den 25 april 2006 med att överenskommelsen skrevs under, i närvaro av kommissionär Spidla.

UNDERTECKNANDE BRANSCHORGANISATIONER FRÅN EUROPEISK INDUSTRI

 • BIBM: Internationella byrån för förgjuten betong – www.bibm.org
 • CAEF: Europeiska gjuteriförbundet – www.caef.org
 • CEEMET: Rådet för europeiska arbetsgivare i metall-, ingenjörs- och teknikbaserade industrier – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Europeiska cementförbundet – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Europeiska keramikindustrierna – www.cerameunie.eu
 • EMO: Europeiska organisationen för murbruksindustri – www.euromortar.com
 • EURIMA: Förbundet för europeiska isoleringstillverkare – www.eurima.org
 • EUROMINES: Europeiska förbundet för gruvindustri – www.euromines.org
 • EUROROC: Europeiska och internationella federationen för naturstenindustri – www.euroroc.org
 • EXCA: Europeiska förbundet för expanderad klinker – www.exca.eu
 • FEVE: Europeiska federationen för förpackningsglas – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (f.d. APFE): Europeiska glasfibertillverkares förbund – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (f.d. GEPVP): Europas tillverkare av glas för byggnader, fordon och transport – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Europeiska förbundet för industrimineraler – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Europeiska aggregatförbundet – www.uepg.eu

UNDERTECKNANDE EUROPEISKA FACKFÖRBUND

NEPSI-RÅDET

Varje undertecknande europeisk branschorganisation och fackförening representeras av ett tvådelat råd som utgörs av 30 ledamöter, däribland 4 ordförande, med lika många representanter från arbetstagarnas och arbetsgivarnas delegationer. NEPSI-rådet är det enda beslutsfattande organet under överenskommelsen. Två permanenta medordförande (från tillverkningsindustrierna) och två permanenta vice ordförande (från användarindustrierna) utses från arbetsgivar- och arbetstagardelegationerna för att leda NEPSI-rådets sammanträden. Rådet ansvarar för följande:

 • Uppföljning av överenskommelsens tillämpning och genomförande
 • Frågor om tolkning och tillämpning
 • Införande av god praxis
 • Kommunikation med tredje parter
 • Genomgång av sektorernas konsoliderade tvåårsrapporter
 • Utkast till sammanfattande rapporter och sammanfattningar vartannat år
 • Rådet fattar beslut genom konsensus eller med dubbel majoritet på 75 %.