SOCIAL DIALOG

I artikel 139 i EG-fördraget föreskrivs möjligheten för ledning och arbetstagare att ingå kontraktsrelationer och i synnerhet att underteckna europeiska avtal om social dialog (dialog mellan arbetsmarknadens parter).

I början brukade EG inrätta gemensamma kommittéer för arbetsmarknadens parter. Dessa kommittéer var rådgivande organ, som möjliggjorde relationer mellan representanter för europeiska arbetstagare och arbetsgivare, så att man inom kommittéerna kunde anta icke-bindande resolutioner, förklaringar och gemensamma yttranden.

I slutändan kunde de avtal som förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter i EU få juridisk giltighet genom ett beslut i rådet och införas i varje medlemsstats lagstiftning. Alternativt genomfördes de självständigt av arbetsmarknadens parter enligt nationella förfaranden och rutiner.