RAPPORTERING

De undertecknande parterna i överenskommelsen lämnade information om tillämpningen av den i deras respektive sektorer för första gången 2008, och har sedan gjort det vartannat år, i enlighet med artikel 7 i överenskommelsen där det krävs att information samlas in på arbetsplatsnivå och sammanställs innan den kommuniceras till NEPSI-rådet.

För detta syfte utvecklades ett rapportformulär och togs med i avtalet som bilaga 3. Med detta formulär kan var och en av de 15 undertecknande EU-sektorsorganisationerna förse NEPSI-rådet med kvantitativa uppgifter om tillämpningen av överenskommelsen efter att de samlats in och sammanställts från arbetsplats- till EU-sektorsnivå.

Konsoliderade rapporter från EU-sektorsnivå utgör grunden till en sammanfattande rapport om tillämpningen av överenskommelsen som skickas till EG, medlemsstaterna och myndigheterna som är ansvariga för arbetsmiljö.

För att underlätta rapporteringen skapade NEPSI-rådet ett rapporteringssystem online för att säkerställa en harmoniserad rapporteringsrutin och insamling av data och därmed sammanhängande resultat. Ett sådant verktyg minimerar rapporteringsuppgifterna och arbetsbördan med sammanställning för de sektorer som representerar tusentals arbetsplatser. Det gör också att samma instruktioner och riktlinjer för rapportering ges till alla, från de undertecknande parterna på EU-nivå till varje enskild arbetsplats som tillämpar överenskommelsen.

2007 ÅRS PRELIMINÄRA RAPPORT OM TILLÄMPNINGEN AV ÖVERENSKOMMELSEN

2007 beslutade NEPSI-rådet att utfärda en preliminär sammanfattande rapport om läget för tillämpningen av den europeiska sociala dialogens ”överenskommelse, om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa” inom de undertecknande branscherna. Detta för att upprätthålla de förutseende insatser som inleddes i förhandlingsfasen för att säkerställa omedelbar och effektiv spridning av överenskommelsen. Därför samlades det sex månader efter ikraftträdandet in information om de insatser som redan åstadkommits för fullständig tillämpning av överenskommelsen och dess införande på nationell nivå.

En sammanfattning av denna preliminära rapport finns tillgänglig.

2008, 2010, 2012, 2014 OCH 2016 ÅRS RAPPORTER OM TILLÄMPNINGEN AV ÖVERENSKOMMELSEN

År 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016 antog NEPSI-rådet sina sammanfattande rapporter om tillämpningsstatusen för den europeiska sociala dialogens ”överenskommelse, om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa”.

Sammanfattningar av dessa rapporter finns på engelska, franska och tyska på sidan Dokument på denna webbplats.

Följande vägledningsdokument om hur man rapporterar och använder onlinesystemet för att göra detta finns på sidan Dokument på denna webbplats:

  • Allmän vägledning: organisation av rapportering, principerna bakom systemet (PPT) (uppdatering 2010)
  • Vägledning för EU:s sektorsorganisationer (PPT) (uppdatering 2010)
  • Vägledning för nationella sektorsorganisationer (PPT) (uppdatering 2010)
  • Vägledning för kontrollerande företag (PPT)
  • Vägledning för företag (PPT) (uppdatering 2010)
  • Vägledning för arbetsplatser (PPT) (uppdatering 2010)
  • ENGLISH Vägledande PDF för användare som inte rapporterar arbetsplatsuppgifter (EU:s eller nationella sektorsorganisationer, kontrollerande företag, företag) (2012)
  • ENGLISH Vägledande PDF för arbetsplatser och företag som direktrapporterar arbetsplatsuppgifter (2012)
  • Vägledande PDF:er på andra språk (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations