ÖVERENSKOMMELSEN

Du hittar överenskommelsen på vart och ett av EU:s 24 språk genom att klicka på aktuell länk i språkmenyn.

Huvudtexten i Överenskommelse, om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa är strukturerad enligt följande:

Artikel 1 till 15: Mål, Omfattning, Definitioner, Principer, God praxis, Övervakning, Rapportering, förbättring, Rådet, Sekretess, Hälsokontroll, Forskning – Insamling av data, Varaktighet – Revidering, Förändring av parter, Övrigt, Ikraftträdande. Följande dokument ingår som bilagor till överenskommelsen:

  • Bilaga 1 God praxis (Vägledning till god praxis)
  • Bilaga 2 Mätrapport över halten kvartsdamm
  • Bilaga 3 Rapportformulär
  • Bilaga 4 Lista över forskningsprojekt
  • Bilaga 5 Branschbeskrivningar
  • Bilaga 6 Rådet – Sekretariatet
  • Bilaga 7 Rutin för antagande av god praxis
  • Bilaga 8 Protokoll för hälsokontroll gällande silikos

Hörnstenen i överenskommelsen är en rutin för riskanalys för potentiell exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen. Denna rutin måste utföras regelbundet för att avgöra vilka åtgärder eller vilken god praxis som ska gälla vid behov och säkerställa ständig förbättring. Rutinen för riskanalys beskrivs i detalj i bilaga I till överenskommelsen, Vägledning till god praxis.

Oavsett om de härrör från kraven i riskanalysen, resultaten av dem eller villkor i avtalet, så ska ett antal ytterligare åtgärder tillämpas enligt EU-lagstiftningen: övervakning av dammexponering, utbildning och hälsokontroll.

Tillämpningen av överenskommelsen och av god praxis övervakas efter ett särskilt förfarande: Rapportering utförs vartannat år (med början 2008) från arbetsplatsnivå till europeisk sektorsnivå. Genom denna process kan det tvådelade NEPSI-rådet, som består av representanter från varje undertecknande organisation, göra upp en sammanfattande rapport och informera EG, medlemsstaterna och de myndigheter som ansvarar för hälsa och säkerhet om hur överenskommelsen tillämpas.

Avtalet översattes till 20 officiella EU-språk och trädde i kraft 6 månader efter att det undertecknats, den 25 oktober 2006. Det är fortfarande öppet för att undertecknas av sektorer som vill gå med i ett senare skede. Det är ett självständigt avtal och genomförs därför av de undertecknande parterna.