Nepsi

Sdružení průmyslových odvětví NEPSI a svazy odborových organizací sjednávaly Dohodu o sociálním dialogu mezi jednotlivými odvětvími od 1. září 2005 do 2. února 2006.

Evropská komise podpořila projekt a posoudila jej jako inovativní: jelikož se evropské dohody o sociálním dialogu obvykle vztahují k jednomu sektoru nebo jsou uzavřeny mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími, tato je opravdu je první svého druhu. Z rozpočtu Evropské komise byly vyčleněny prostředky k pokrytí nákladů na jednání. Evropské obchodní asociace, které ještě nebyly členy výboru pro sociální dialog na unijní úrovni byly po důkladné komisní kontrole shledány způsobilými k účasti na tomto jednání.

Pro účely jednání byly vytvořeny dvě pracovní skupiny: první řídící pracovní skupina měla navrhnout dohodu a diskutovat o politických aspektech. Druhá technická pracovní skupina (složená z výrobců a spotřebitelů výrobků a materiálů obsahující krystalický křemen), měla vypracovat technické přílohy této dohody, zejména pak Průvodce osvědčenými postupy. Odborníci z národních zdravotních ústavů – HSE (UK), Berufsgenossenschaften (D) a Instituto Nacional de silikózou (ES) – podpořili technické pracovní skupiny.

Konečný text byl jednohlasně schválen vyjednávacími stranami a jednání tak bylo, za přítomnosti komisaře Špidly, ukončeno dne 25. dubna 2006 podpisem dohody.

PODEPSANÁ EVROPSKÁ ODVĚTVOVÁ SDRUŽENÍ

 • BIBM: Mezinárodní úřad pro prefabrikovaný beton – www.bibm.eu
 • CAEF Výbor sdružení evropských sléváren – www.caef.org
 • CEEMET: Rada evropských zaměstnavatelů kovoprůmyslu, strojírenského průmyslu a technologií – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Evropská asociace výrobců cementu – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Evropský keramický svaz – www.cerameunie.eu
 • EMO: Evropská organizace výrobců malt – www.euromortar.com
 • ERMCO – European Ready Mixed Concrete Association
 • EURIMA: Evropské sdružení výrobců izolací – www.eurima.org
 • EUROMINES: Evropská asociace důlního průmyslu – www.euromines.org
 • EUROROC: Evropská a mezinárodní federace kamenoprůmyslu – www.euroroc.net
 • EXCA: Evropský svaz výrobců lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu – www.exca.eu
 • FEVE: Evropská federace výrobců obalového skla – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (bývalé APFE): Evropská asociace výrobců skelných vláken – www.glassfibreeurope.eu
 • Glass for Europe (bývalé GEPVP): Evropští výrobci stavebního, automobilového a přepravního skla – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Evropská asociace průmyslových minerálů – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Evropská asociace výrobců kameniva – www.uepg.eu

odepsané evropské odborové svazy

RADA NEPSI

Každé podepsané evropské odvětvové sdružení a odborový svaz má zastoupení v bipartijní radě složené z 30 členů, včetně 4 předsedů, přičemž delegace zaměstnavatelů i zaměstnanců mají stejný počet zástupců.
Rada NEPSI je podle této dohody jediným rozhodovacím orgánem. Dva permanentní spolupředsedové (z produkčních odvětví) a dva permanentní zástupní spolupředsedové (z odvětví následných uživatelů) jsou jmenováni z delegací zaměstnavatelů a zaměstnanců k zasedání v radě NEPSI.
Rada má na starost:

 • Následné činnosti a kontrola používání a zavádění této dohody
 • Výklad a použití
 • Úpravy osvědčených postupů
 • Komunikace s třetími stranami
 • Kontrola bienálních konsolidovaných zpráv z jednotlivých sektorů
 • Vypracování souhrnných zpráv a výkonných plánů každé dva roky.
 • Rada přijímá rozhodnutí na základě konsensu nebo dvojité většiny 75%.