DOHODA

Tato dohoda je, po kliknutí na příslušný odkaz v jazykové nabídce, dostupná v každém z 24 jazyků Evropské unie.

Jádro znění dohody o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které obsahují to je strukturován takto:

Články 1 až 15: Cíle, rozsah, definice, zásady, osvědčené postupy, monitorování, podávání zpráv a vylepšování, sekretariát rady, zachování mlčenlivosti, zdravotní dohled, sběr dat pro výzkum, revize časové náročnosti, změna smluvních stran, různé, nabytí platnosti. Následující dokumenty jsou připojeny k této dohodě jako přílohy:

  • Příloha 1 Osvědčené postupy (Průvodce osvědčenými postupy)
  • Příloha 2 Protokol monitorování prachu
  • Příloha 3 Formát výkazů
  • Příloha 4 Seznam výzkumných projektů
  • Příloha 5 Popisy průmyslových odvětví
  • Příloha 6 Rada – sekretariát
  • Příloha 7 Postup při úpravách osvědčených postupů
  • Příloha 8 Protokol zdravotního monitoringu silikózy

Základním kamenem této dohody je procedura posouzení rizik při potenciálním kontaktu s dýchatelným krystalickým křemenem na pracovišti. Tato procedura musí být prováděna pravidelně, aby pomohla určit, která opatření nebo osvědčené postupy v případě potřeby aplikovat a zajistit tak neustálé zlepšování. Procedura posuzování rizik je podrobně popsána v příloze I této dohody Průvodce osvědčenými postupy.

Ať už vyvozujeme příslušná dodatečná opatření z požadavků posouzení rizik, výsledků posouzení rizik nebo z ustanovení, měli by být zavedeny v souladu s evropskými předpisy. Monitorování kontaktu s prachem, školení a zdravotní dohled.

Dodržování této dohody a osvědčených postupů je sledováno podle zvláštního postupu: Vykazování je prováděno každé dva roky (počínaje 2008) z konkrétních míst na úroveň evropského společenství. Tento proces umožňuje bipartijní radě NEPSI složené ze zástupců jednotlivých signatářských asociací, vypracovat souhrnnou zprávu, aby informovala Evropskou komisi, členské státy a orgány odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při uplatňování této dohody.

Dohoda byla přeložena do 20 úředních jazyků EU a vstoupila v platnost 6 měsíců po jejím podpisu, dne 25. října 2006. Zůstává otevřena k podpisu odvětvím, která se chtějí připojit k dohodě v pozdější fázi. Jedná se o samostatnou dohodu, a proto je zaváděna podepsanými strany.